Masz pytanie? Zadzwoń: +48 (12) 323 63 20
Polityka Prywatności
A A A

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla Klientów PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Sp. J.


Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie.


§ 1. Gromadzone dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może
to oznaczać m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne informacje
podane przez Państwa dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo
lub poprzez zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera.
W momencie podawania swoich danych osobowych na naszej stornie internetowej, automatycznie akceptują Państwo
ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.


§ 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub
„Rozporządzenie RODO”, a w szczególności:
1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.


§ 3. Administrator danych osobowych
Administratorem danych jest PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą ul. CIEPŁOWNICZA 82,
31-547 KRAKÓW, dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz
przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym,
statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.


§ 4. Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych
Uwzględniając charakter, cele i zakres przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych,
administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
W jego miejsce administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem
pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-
mail:kod@elkag.pl.
Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres Administratora danych osobowych wskazany w § 3. nin. Polityki.

 

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych
PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spółka Jawna, jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby
zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
Środki techniczne i organizacyjne poddawane są przeglądom i uaktualnieniom.
Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób
trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.


§ 6. Sposób korzystania ze zgromadzonych danych
Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody, chyba że
jest to wymagane przepisami prawa.
Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
Okresowo, dla celów marketingowych, możemy przesłać Państwu informacje odnoszące się do naszych usług lub inne
informacje, które uznamy dla Państwa za interesujące.
Wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe:
1. Aby zapewnić naszym klientom, zarówno pracodawcom jak i kandydatom, wysokiej jakości obsługę;
2. Aby stale usprawniać nasze dostawy i usługi dla Państwa;
3. Celem analizy statystycznej danych i badania rynku.
W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej komunikacji marketingowej.


§ 7. Prawa osób. których dane dotyczą
Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21
Rozporządzenia RODO.

Nasi Partnerzy

Wieloletnia wspópraca z liderami branży elektrotechnicznej

Grupa Hurtowni
elektrotechnicznych
EL-KAG

Wychodząc na przeciw Państwa sugestiom uruchomiliśmy możliwość uruchomienia sieci franczyzowej

2017 El-Kag All right reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone     Polityka plików "cookies"
Projekt i realizacja: iPolska.com.pl