Sprzedaż

Klauzula informacyjna dla Klientów PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Sp. J.

W celu doprecyzowania dalszego przekazu będziemy posługiwać się następującymi definicjami:
Spółka lub Administrator – PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą ul. Ciepłownicza 82,31-547 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia pod numerem KRS 0000147790, NIP 7342470215 / REGON 490802702
Klient – osoba fizyczna lub prawna, z którą Spółka zawarła chociaż jedną umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podmiot gospodarczy z którym spółka nawiązuje kontakt biznesowy, jak też przedstawia ofertę zawarcia umowy lub odpowiada na ofertę, a także każda inna osoba biorąca udział w wykonaniu umowy.
Osoba kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami Spółki w celu nawiązania współpracy handlowej, która może stać się Klientem. W szczególności osobą kontaktową może być pracownik Klienta lub osoba wyznaczona do jego reprezentacji. W takiej sytuacji Klient może udzielić takiej osobie stosownych upoważnień, o czym może poinformować Spółkę.

INFORMACJA O RODO

Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujmy, następujące informacje:

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest spółka.

2. Kto jest Koordynatorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować?

Uwzględniając charakter, cele i zakres przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W jego miejsce administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e- mail:kod@elkag.pl

3. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie?

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • Zawarcia umowy handlowej kupna/sprzedaży, oraz czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta, np. osoba taka jest uprawniona do składania zamówień w spółce w imieniu Klienta lub odbierania zamówień od spółki w imieniu Klienta – (art. 6 ust.1 lit. b) RODO)
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę w ramach czynności poprzedzających zawarcie umowy handlowej, niezależnie od formy tej odpowiedzi – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami –(art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia –(art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • wypełniania przez Administratora obowiązków przechowywania dokumentów księgowych dotyczących realizacji umów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikających z ustawy o rachunkowości –(art. 6 ust.1 lit. c) RODO)
 • marketingowym tj. oferowania produktów i usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dostarczenie klientom informacji o produktach i usługachm świadczonych przez Administratora, w tym wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na przeprowadzanie ankiet, konkursów lub udziału w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)
 • w celu badania satysfakcji klientów – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest utrzymywanie wysokiej jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług – (art. 6 ust.1 lit. f) RODO)

4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

W przypadku danych osobowych dotyczących zawieranych umów handlowych oraz czynności
zmierzających do zawarcia takich umów Administrator przetwarza następujące informacje:
1) Imię i nazwisko Klienta lub nazwa firmy
2) Adres prowadzenia działalności a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej adres
podany przez Klienta,
3) Adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta,
4) Numer NIP, jeżeli Klient prowadzi działalność gospodarczą.
5) numer rachunku bankowego, w przypadku realizowania zapłaty przelewem
6) podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu (np. dokument
odbioru towaru)
7) adres e-mail do korespondencji
8) numer telefonu kontaktowego
9) historię transakcji, w tym transakcje zakupu/sprzedaży, przesyłane zapytania ofertowe i zapytania o produkty
10) Historię komunikacji z Klientem
W przypadku danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

 • Imię i nazwisko  Telefon kontaktowy
 • Nazwa firmy
 • Kontaktowy Adres e-mail
 • Zajmowane stanowisko (jeżeli Osoba jest pracownikiem Klienta)
 • Posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta
 • Numer dokumentu tożsamości, w przypadku uprawnień do reprezentowania Klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu Klienta
 • Historię komunikacji z Osobą kontaktową.

5. Czy mogą Państwo odmówić podania danych osobowych, o które prosimy?

Podanie danych osobowych o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.

6. Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie?

Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane.

7. Z jakich źródeł administrator pozyskuje dane?

 • Administrator w ogromnej większości przypadków pozyskuje dane bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane wchodząc w interakcje z pracownikami lub przedstawicielami administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora:
 • na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora albo adres jakiejkolwiek jego placówki
 • wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora
 • Dane kontaktowe osób reprezentujących Klienta Administrator może pozyskać bezpośrednio od Klienta, jeżeli takie jest wymaganie biznesowe Klienta i zamierza on wskazać swoich reprezentantów biznesowych w określonych obszarach działania
 • Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

8. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom?

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora:

 • Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta  Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych
 • Firmie realizującej na zlecenie Administratora usługi wysyłania wiadomości SMS w oparciu o zarejestrowane żądania Klientów lub Osób kontaktowych
 • Firmie realizującej na zlecenie Administratora usługi marketingowe w postaci newslettera i usług badania opinii o Administratorze.
 • Firmie świadczącej dla Administratora usługi poczty elektronicznej oraz udostępniania zasobów dyskowych w tzw. chmurze obliczeniowej.
 • Współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym oraz firmom ubezpieczeniowym i windykacyjnym w zakresach wynikających z prowadzonych spraw związanych z odzyskiwaniem należności oraz ubezpieczaniem transakcji lub obroną przed roszczeniami.
 • Współpracującymi z administratorem kontrahentami (np. dostawcy) w zakresie koniecznym do wykonania umów handlowych (np. podanie adresu klienta i kontaktu w przypadku bezpośredniej dostawy towaru od dostawcy do klienta).
 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy;
 • Firmom świadczących na rzecz administratora usług rachunkowych, usług ochrony, usług lokalizacyjnych GPS i tachografów, dochodzenia należności, usług analitycznych, usług audytowych, doradczych, prawnych, podatkowych.
 • Innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Twoje dane we własnym imieniu np.: firmom pocztowym i kurierskim – w związku z przekazywaniem korespondencji; firmy prowadzące działalność płatniczą – w związku z dokonywanymi płatnościami; firmom nabywających od nas wierzytelności – w związku ze sprzedażą długów; firmom świadczących na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby nieuprawnione. Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym. Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Unii Europejskiej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta (np. zlecenie wysłanie towaru na zlecenie Klienta poza granice UE).

9. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)?

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

10. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe:

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów, nie dłużej niż przez 10 lat lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa lub wycofania przez Państwa zgody, jeżeli dane przetwarzanie były w oparciu o wyrażenie zgody.

11. Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych i ichsprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesieniaskargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

12. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Koordynatorem ochrony danych, do którego dane kontaktowe zostały wskazane wyżej.