Sprzedaż

Polityka Prywatności dla Klientów PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Sp. J.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie.

§ 1. Gromadzone dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Może to oznaczać m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, kwalifikacje oraz wszelkie inne informacje podane przez Państwa dobrowolnie w aplikacji, na naszej stronie internetowej, osobiście w naszych biurach, mailowo lub poprzez zapisanie się na listę  odbiorców naszego newslettera. W momencie podawania swoich danych osobowych na naszej stornie internetowej, automatycznie akceptują Państwo ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

§ 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, a w szczególności:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 3. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą ul. CIEPŁOWNICZA 82, 31-547 KRAKÓW, dane mogą być zbierane podczas korzystania z serwisu poprzez analizę logów dostępowych oraz przy wysłaniu wiadomości e-mail przez użytkownika do Administratora danych – w celu technicznym, statystycznym oraz rozpatrzenia zapytania.

§ 4. Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony Danych

Uwzględniając charakter, cele i zakres przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W jego miejsce administrator wyznaczył Koordynatora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e- mail:kod@elkag.pl. Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres Administratora danych osobowych wskazany w § 3. nin. Polityki.

§ 5. Bezpieczeństwo danych osobowych

PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spółka Jawna, jako Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych danych osobowych. Zaimplementowaliśmy i wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Środki techniczne i organizacyjne poddawane są przeglądom i uaktualnieniom. Celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem, sfałszowaniem, niezgodnym z prawem wykorzystaniem bądź przypadkową utratą.

§ 6. Sposób korzystania ze zgromadzonych danych

Nie udostępniamy danych osobowych żadnym podmiotom trzecim bez uzyskania Państwa uprzedniej zgody, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Podjęliśmy kroki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych. Okresowo, dla celów marketingowych, możemy przesłać Państwu informacje odnoszące się do naszych usług lub inne informacje, które uznamy dla Państwa za interesujące.
Wykorzystujemy powierzone nam dane osobowe:

  1. Aby zapewnić naszym klientom, zarówno pracodawcom jak i kandydatom, wysokiej jakości obsługę;
  2. Aby stale usprawniać nasze dostawy i usługi dla Państwa;
  3. Celem analizy statystycznej danych i badania rynku.

W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania takiej komunikacji marketingowej.

§ 7. Prawa osób. których dane dotyczą

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania. Ma prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO